Algemene Huurvoorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden PizzaOvenRent te Dongen

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden worden aan huurder ter hand gesteld en zijn van toepassing op alle activiteiten,offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens verhuurder gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

1.2 Huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met verhuurder of het feitelijk in gebruik van het verhuurde of door het betalen van het verschuldigde tarief.

1.3 De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij verhuurder

Tevens kunnen de voorwaarden op verzoek van huurder worden toegezonden.

Eigendom en inspectie

2.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het

huurobject en door verhuurder wordt derhalve het recht

voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren

of te laten controleren.

2.2 De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan

steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Offertes

3.1 De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend,

tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft

bepaald.

3.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief

verzekering en inclusief BTW.

Prijzen

4.1 Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder

voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, manco’s, en eventuele

schoonmaakkosten.

4.2 De prijzen gelden per dag/weekend/week, per stuk, tenzij anders schriftelijk

tussen partijen is overeengekomen.

4.3 Voor het bezorgen en retour halen van gehuurde goederen

worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn door de

verhuurder per woonplaats vastgesteld.

Betaling

5.1 Boven op de huurprijs wordt en waarborgsom verlangt van €200,00 Euro voor de pizza oven, voor elk bijkomende optie wordt een waarborgsom verlangt van €15,00 Euro.

5.2 Aan het einde van de huurperiode wordt de waarborgsom binnen 8 dagen teruggestort op de dezelfde rekening.

5.3 Er wordt door PizzaOvenRent vooraf een Factuur verzonden met een ideal link voor een veilige betaling.

5.4 Betaling dient minimaal 3 dagen voor de huurdatum op de Bankrekening van PizzaOvenRent te staan, tenzij anders door beide partijen is overeengekomen.

5.5 Als de betaling niet is voldaan vervalt het recht op de verhuur.

5.6 Betaling van bijkomende kosten, zoals

het vuil retourneren van de gehuurde goederen;

manco’s;

het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen;

dienen bij het retourneren contant te worden voldaan of verrekend met de waarborgsom.

 

 

Annulering

6.1 Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst voor opleveringsdatum (schriftelijk) te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan verhuurder de navolgende vergoeding verschuldigd is:

bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode worden

geen annuleringskosten in rekening gebracht;

bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode blijft 25% van de huurprijs verschuldigd;

bij annulering tot de aanvangsdag van de huurperiode blijft 50% van

de huurprijs verschuldigd;

6.1 De huurder is gehouden de door hem verschuldigde betaling binnen zeven dagen na annulering te voldoen.

6.2 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder

rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien na sluiting van de

overeenkomst ter kennis is gekomen dat de huurder vermoedelijk niet

aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Verplichtingen van de huurder

7.1 Huurder dient de goederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.

7.2 De huurder is gedurende de gehele huurperiode (dat wil zeggen van moment van ontvangst tot het moment van retourneren) aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

7.3 Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

7.4 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren of in gebruik te geven.

7.5 Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen in c.q. aan het verhuurde aan te brengen.

Verplichtingen van de verhuurder

8.1 De verhuurder is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst, c.q. publicaties van de verhuurder redelijkerwijs mocht verwachten.

Uitvoering

9.1 Bij uitlevering van de verhuurde goederen is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke goederen, zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden.

9.2 Het afhalen en retourneren van gehuurde goederen door de huurder dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip.

9.3 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder aangegeven plaats van bestemming op de begane grond gelost, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan de huurder arbeidsloon berekend.

9.4 Verhuurder kan betreft overeengekomen tijden geen enkele garantie geven.

Verzekeringen

10.1 De verhuurde goederen zijn vanaf het moment van overdracht voor risico van de huurder, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij.

Reclames

11.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten.

11.3 Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.

Aansprakelijkheid

12.1 PizzaOvenRent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van de gehuurde goederen of van eventuele meegeleverde materialen.